Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.candybath.pl z dnia 4 grudnia 2018 r.

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Anetę Dobracką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CANDY BATH Aneta Dobracka z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500) przy ul. Stanisława Moniuszki 3 lok. 5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 5372275196, za pośrednictwem sklepu internetowego www.candybath.pl , zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”.

 

 

§ 1 Definicje

 

Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie wybranych Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - konto klienta w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są podane przez niego dane jak również informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Koszyk – podstrona Sklepu Internetowego, na której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, na której istnieje możliwość ustalenia i zmiany danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

Produkt - rzecz oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług Sklepu internetowego.

Regulamin - regulaminem jest niniejszy dokument. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sklep Internetowy - sklep internetowy działający pod adresem www.candybath.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet, prowadzony przez Anetę Dobracką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Candy Bath Aneta Dobracka.

Sprzedający –Aneta Dobracka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Candy Bath Aneta Dobracka

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie Klienta złożone elektronicznie o chęci zawarcia Umowy Sprzedaży (zamówienia produktu)

 

§ 2 Postanowienia wprowadzające

 

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem: www.candybath.pl.

 

2.2  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

2.3 Sklep Internetowy, działający pod adresem www.candybath.pl prowadzony jest przez Anetę Dobracką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CANDY BATH Aneta Dobracka z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Stanisława Moniuszki 3 lok. 5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 5372275196, e-mail: candy@candybath.pl

 

2.4 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz w Polityce prywatności dostępnych również na stronie Sklepu internetowego.

 

2.5 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszystkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami o których mowa powyżej, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

2.6 Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient może dokonać zakupu Produktów przedstawionych na stronach i podstronach Sklepu Internetowego.

 

2.7 Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Klienta są bezpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

2.8 Do dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie multimedialne Klienta. Wystarczające są:

  1. komputer, laptop albo inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. dostęp do poczty elektronicznej, aktywne konto poczty elektronicznej.

  5. włączona usługa JavaScript oraz cookies.

 

2.9 Przeglądanie Produktów znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji. Złożenie Zamówienia, a tym samym zawarcie Umowy Sprzedaży przez Klienta Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

2.10 Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

2.11 Klient nie może dokonać Zamówienia anonimowo, jak również pod pseudonimem. Klient obowiązany jest podać prawdziwe i poprawne dane, konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży.

 

2.12 Wszystkie ceny Produktów uwidocznionych na stronach i podstronach Sklepu Internetowego podane są w polskich złotych i są cenami brutto.

 

2.13 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego wywołane siłą wyższą, bezprawnym działaniem osób trzecich lub niezgodnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

2.14 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takiej sytuacji Klienci zostaną o powyższym bezzwłocznie powiadomieni.

 

 

§ 3 Założenie Konta w Sklepie Internetowym

 

3.1 W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać bezpłatnej Rejestracji.

 

3.2 Rejestracja Konta nie jest konieczna do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

3.3 Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy:

a) wypełnić i zatwierdzić Formularz rejestracji, dostępny po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” znajdującego się na głównej stronie Sklepu Internetowego,

b) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityką Prywatności oraz akceptacji ich warunków poprzez zaznaczenie dwóch okienek „checkbox”. Złożenie oświadczeń jest wymogiem koniecznym założenia Konta w Sklepie Internetowym,

c) potwierdzić rejestrację zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości e-mail na adres elektroniczny wskazany w Formularzu rejestracji.

 

3.2 Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 

3.1 W przypadku założenia konta przez Klienta w Sklepie Internetowym, Sprzedający świadczy na rzecz Klienta również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie Internetowym. Na koncie przechowywane są dane Klienta jak również historia jego dokonanych Zamówień w Sklepie Internetowym.

 

3.3 Klient ma możliwość usunąć Konto w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : candy@candybath.pl

 

§ 4 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 

4.1 Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 

4.2 Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta opracowywane będą najpóźniej w najbliższym dniu roboczym.

 

4.3 W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

a) wejść na stronę Sklepu Internetowego,

b) zalogować się do Sklepu Internetowego przy użyciu adresu e-mail oraz ustalonego hasła (opcjonalnie),

c) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,

d) z widoku koszyka dokonać wyboru sposobu dostawy i rodzaju płatności, a następnie kliknąć w przycisk „zamawiam”,

e) dokonać wyboru pomiędzy:

- złożeniem zamówienia po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, poprzez kliknięcie w przycisk „zarejestruj się”, albo

- złożeniem zamówienia bez rejestracji, poprzez kliknięcie w przycisk „złóż zamówienie”, albo

- złożenie zamówienia po zalogowaniu się, poprzez kliknięcie w przycisk „zaloguj się”,

f) wybrać, czy Klientem składającym zamówienie jest osoba prywatna czy firma,

g) podać dane Klienta oraz adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury,

h) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityką Prywatności oraz akceptacji ich warunków poprzez zaznaczenie dwóch okienek „checkbox”. Złożenie oświadczeń jest wymogiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, a tym samym zawarcia Umowy sprzedaży.

i) kliknąć w przycisk „Podsumowanie”, na skutek czego Klient zostanie przeniesiony na stronę internetową z podsumowaniem zakupionych Produktów, adresem do dostawy, informacjami dotyczącymi wybranej formy dostawy i płatności, kosztów dostawy, przewidywanym terminie wysyłki oraz o ostatecznej kwocie do zapłaty za zamówione Produkty.

j) celem sfinalizowania zamówienia należy kliknąć w przycisk „potwierdzam zakup”,

 

4.4 W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej Klient zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem wykonania zapłaty za wybrane Produkty ze Sklepu Internetowego.

 

4.5 Po skutecznym złożeniu zamówienia Klient zostanie przeniesiony na stronę internetową z potwierdzeniem zakupu. W tym momencie Umowę sprzedaży wybranych produktów ze Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym uważa się za zawartą.

 

4.6 Jeśli Klient wybrał metodę płatności za Zamówienie „za pobraniem” albo przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk „potwierdzam zakup” zostanie przeniesiony na stronę internetową z potwierdzeniem złożenia zamówienia. W tym momencie Umowę sprzedaży wybranych produktów ze Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym uważa się za zawartą.

 

4.7 Potwierdzenie złożonego zamówienia zawiera informacje o:

a.) zamówionych Produktach,
b.) jednostkowej oraz łącznej cenie zamówionych Produktów,
c.) wybranej metodzie płatności,
d.) wybranego sposobu oraz kosztu dostawy,
f.) danych podanych do realizacji wysyłki zamówionych produktów
g.)
statusu zamówienia.

 

4.8 Kupujący otrzyma potwierdzenie zakupu również w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu zamówienia, niezwłocznie po skutecznym złożeniu Zamówienia.

 

§ 5 Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych/niepoprawnych danych

 

5.1 Klient jest zobowiązany wskazać w Formularzu zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych danych osobowych przez Klienta.

 

5.2 W sytuacji, gdy Klient w Formularzu zamówienia podał nieprawdziwe dane albo też dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich prawdziwości lub poprawności - Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O wstrzymaniu zamówienia Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Sprzedający nie ma obowiązku sprawdzania poprawności oraz prawdziwości danych podanych przez Klienta.

 

5.3 W przypadku braku danych pozwalających Sprzedającemu na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedający udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących Zamówienia po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 

§ 6 Sposoby i terminy płatności

 

6.1 Na stronie Sklepu Internetowego dostępne są następujące sposoby płatności za zamówione Produkty:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: 89 2490 0005 0000 4500 3220 1806.

c) płatnością elektroniczną za pomocą systemu płatności PayU.

 

6.2. Szczegółowe informacje w przedmiocie akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.

 

6.3 Terminy płatności zamówionych Produktów:

a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatnością elektroniczną Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku przekroczenia w/w terminu Umowa sprzedaży nie zostanie zawarta, o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.

b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§ 7 Dostawa zamówionych Produktów

 

7.1 Dostawa zamówionych Produktów ze Sklepu Internetowego dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że w Umowie sprzedaży strony postanowiły inaczej.

 

7.3 Koszty dostawy Produktu do Klienta są dostępne na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszt dostawy”.

 

7.4 Sprzedający umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy zamówionego Produktu:

a) przesyłka pocztowa,

b) przesyłka kurierska,

c) paczkomaty 24/7,

d) odbiór w punkcie.

 

7.5 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, chyba że w opisie wybranego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia Sprzedający wskazał inny termin. W przypadku zamówienia kilku Produktów, które w swych opisach zawierają różne terminy dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy termin.

 

7.6 Początek biegu terminu dostawy Produktów do Klienta obliczany jest wedle następujących reguł:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatnością elektroniczną - od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedającego,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze) – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (złożenia Zamówienia).

 

7.7 Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

§ 8 Reklamacje

 

8.1 Sprzedający w ramach Sklepu Internetowego sprzedaje wyłącznie nowe, pełnowartościowe Produkty.


8.2 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

 

8.3 Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


8.4 Reklamację należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego: candy@candybath.pl


8.5. W treści reklamacji należy zawrzeć co najmniej zwięzły opis wady, okoliczności, datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz określić żądanie Klienta związane z wadą Produktu.


8.6 Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O jej uwzględnieniu lub braku podstaw do jej uwzględnienia Sprzedający poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail.

 

8.7 Po uwzględnieniu reklamacji Klient obowiązany jest odesłać Produkt Sprzedającemu. Sprzedający zwróci Klientowi poniesione przez Klienta koszty przesyłki związane z reklamacją. Sprzedający przekaże należną kwotę Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy albo przekazem pocztowym.

 

8.8 Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z wymianą Produktu, Sprzedający odeśle Produkt Klientowi na własny koszt.

 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 

9.1 Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi albo wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

9.2 Na skutek odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca otrzymane od Kupującego płatności za zamówione Produkty na wskazany przez niego rachunek bankowy albo przekazem pocztowym.


9.3 Aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży, należy złożyć Sprzedającemu oświadczenie woli za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedającego:
candy@candybath.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć następującą treść:

Ja……………… (imię i nazwisko) oświadczam, iż z dniem ………..(data odstąpienia) odstępuję od umowy sprzedaży z dnia……….. (data złożenia zamówienia), dotyczącego zakupionego produktu………..(nazwa, numer produktu).”

 

9.4 Sprzedający bezzwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

9.5 Jeżeli w chwili skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta Produkty nie zostały jeszcze do niego wysłane, wówczas zwrot kosztów, które poniósł Konsument wraz z kosztem przesyłki nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

9.6 Jeżeli w chwili skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta Produkty już zostały do niego wysłane, wówczas zwrot kosztów, które poniósł Konsument wraz z kosztami przesyłki Produktu nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwrotu pełnowartościowego, fabrycznie zamkniętego Produktu.

 

9.7 Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmie produktu jeżeli zostanie on wysłany przez Klienta na koszt Sprzedającego.

 

9.8 Konsument, który odstąpił od umowy, winien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym złożył Sprzedającemu oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 7 dni.

 

9.9 W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowę uważa się za niezawartą.

 

9.10 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, użyteczności, cech lub funkcjonowania Produktu.

 

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

 

10.1 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności, jak również na stronie Sklepu Internetowego.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

11.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty umieszczenia ich na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu realizowane są na podstawie przepisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

11.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

11.3 Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl