Polityka prywatności

 

Polityka prywatności sklepu internetowego www.candybath.pl

 

 

 

 

  1. Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników/Klientów sklepu internetowego www.candybath.pl/(zwanego dalej sklepem internetowym)w związku z dokonywaniem przez nich zakupów w tym sklepie. Określa również prawa przysługujące Użytkownikom/Klientom sklepu internetowego w zakresie ochrony ich danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników/Klientów sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również regulowanych ustawią o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

 

  1. Administrator danych osobowych Użytkowników/Klientów sklepu internetowego

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników/Klientów sklepu internetowego jest Aneta Dobracka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CANDY BATH ANETA DOBRACKA, ul. Stanisława Moniuszki, nr 3, lok. 5, 21-500 Biała Podlaska, NIP 5372275196, adres email: candy@candybath.pl - (zwana dalej Administratorem)

 

  1. Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora

 

Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników/ Klientów sklepu internetowego za ich zgodą. Użytkownik/Klient sklepu internetowego udostępnia swoje dane osobowe poprzez dobrowolne wypełnienie formularza – pozyskiwane są w ten sposób następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika/Klienta sklepu internetowego. Przy każdorazowym odwiedzaniu strony sklepu internetowego automatycznie zbierane są następujące dane informatyczne dotyczące wizyty, to jest: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego oraz typ przeglądarki. Samo odwiedzanie sklepu internetowego nie wymaga podawania żadnych danych przez Użytkownika/Klienta, ani udzielania zgody na zbieranie danych, które dokonuje się w sposób automatyczny przedstawiony powyżej.

Sklep internetowy wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celu, aby odwiedziny na stronie były dla Użytkownika/Klienta bardziej przyjazne, bezpieczniejsze oraz efektywniejsze i szybsze. W sytuacji kiedy Użytkownik/Klient ma życzenie zablokować pliki Cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia swojej przeglądarce WWW. blokujące niniejsze pliki.

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych

 

Dobrowolnie udostępnione dane osobowe Użytkownika/Klienta sklepu internetowego Administrator przetwarza wyłącznie w następujących celach:

a). złożenia zamówienia przez Użytkownika/Klienta sklepu internetowego;

b). realizacji dokonanego przez Użytkownika/Klienta sklepu internetowego zamówienia;

c). rozliczenia zrealizowanego przez Użytkownika/Klienta sklepu internetowego zamówienia;

d). przesyłanie – za dodatkowo wyrażoną przez Użytkownika/Klienta zgodą – drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Administratora bądź oferowanych towarów.

e). przeprowadzenia ankiety;

f). statystycznych.

 

Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Klienta sklepu internetowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie niniejszych danych jest dobrowolne. Wskazać jednak należy, że podanie danych osobowych jest koniecznym wymogiem, aby mogła zostać zawarta ważna umowa sprzedaży oferowanych/zamówionych przez Użytkownika/Klienta towarów w sklepie internetowym.

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników/Klientów sklepu internetowego przez okres niezbędny do całkowitej realizacji zawartej umowy (przesłanie zamówionego przez Użytkownika/Klienta towaru pod wskazany przez niego adres oraz zapłata kwoty za niniejszy towar w sposób określony przez Użytkownika/Klienta). Po upływie tego okresu dane Użytkowników/Klientów przechowywane są w celu zabezpieczenia dochodzenia przez strony umowy przyszłych ewentualnych roszczeń.

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i umożliwienia skutecznego zrealizowania zamówienia klienta, którego dotyczyła korespondencja lub spraw z nim związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającymi przetwarzania danych osobowych informujemy, iż mogą one być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy
informatyczne i sprzęt, serwisom technicznym oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz agencjom marketingowym.

 

  1. Prawa Użytkowników/Klientów sklepu internetowego

 

Użytkownik/Klient sklepu internetowego w odniesieniu do powierzonych Administratorowi swoich danych osobowych ma prawo do:

a). żądania do sprostowania przez Administratora swoich danych osobowych – każdorazowo, w sytuacji, kiedy stwierdzi, że są one nieprawdziwe bądź też nieprawidłowe;

b). żądania do uzupełnienia przez Administratora swoich danych osobowych – każdorazowo w sytuacji, kiedy stwierdzi, że są one niekompletne;

c). żądania do usunięcia przez Administratora swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – każdorazowo w momencie, kiedy zaistnieje jedna z poniższych sytuacji:

- dane osobowe przestały już być niezbędne do celów do jakich zostały zebrane,

- Użytkownik/Klient, którego danymi dysponował Administrator, cofnął zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i nie zachodzi inna podstawa prawna do ich przetwarzania i przechowywania przez Administratora,

- Użytkownik/Klient, którego danymi dysponuje Administrator, wniósł sprzeciw na podstawie przesłanek wynikających z art. 21 ust. 1 RODO w związku z przetwarzaniem niniejszych danych,

- Administrator przetwarzał dane Użytkownika/Klienta bezprawnie,

- dane osobowe Użytkownika/Klienta zostały zebrane i przetwarzane przez Administratora w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z dyspozycjami art. 8 ust 1. RODO;

d). żądania do ograniczenia przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych, kiedy zaistnieje jedna z poniższych sytuacji:

- Użytkownik/Klient, którego danymi dysponuje Administrator, kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na czas pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości niniejszych danych i ich skorygowanie zgodnie ze wskazówkami Użytkownika/Klienta,

- Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik/Klient nie wyraża zgody na usunięcie swoich danych, żądając od Administratora w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- Administrator wykorzystał już dane osobowe Użytkownika/Klienta do celów, w jakich zostały zgromadzone natomiast niezbędne są one Użytkownikowi/Klientowi do dochodzenia ewentualnych roszczeń,

- Użytkownik/Klient, którego danymi dysponuje Administrator, wniósł sprzeciw zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu niezbędnego do ustalenia czy przepisy, na podstawie których Administrator przetwarzał dane osobowe Użytkownika/Klienta są rzeczywiście nadrzędne w stosunku do sprzeciwu Użytkownika/Klienta;

e). żądania do otrzymania swoich danych osobowych w formacie powszechnie używanym w celu przesłania ich innemu administratorowi w następujących sytuacjach:

- przetwarzanie danych osobowych Użytkownika/Klienta ma miejsce w związku z wyrażoną przez niego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) bądź też na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się w sposób zautomatyzowany.

f). żądania do przesłania przez Administratora swoich danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi w sytuacji jeżeli jest to technicznie możliwe do wykonania przez Administratora;

g). wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym momencie;

h). wniesienia skargi przeciwko Administratorowi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

i).wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uzasadnionego podejrzenia, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego oraz unijnego;

j). zmiany swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do logowania - po dokonaniu logowania przez Użytkownika/Klienta na stronie sklepu internetowego;

k). cofnięcia udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Użytkownik/Klient, który chciałby skorzystać z przedstawionych powyżej uprawnień winien skierować wiadomość mailową zawierającą zwięźle określone żądanie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora bezpośrednio na adres mailowy Administratora:candy@candybath.pl . Administrator niezwłocznie po odczytaniu wiadomości od Użytkownika/Klienta winien niezwłocznie podjąć kroki zmierzające do wykonania jego żądania.

 

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Administrator podjął wszelkie możliwe środki – w tym techniczne i organizacyjne – w celu ochrony administrowanych danych osobowych Użytkowników/Klientów sklepu internetowego przed ich ewentualnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją bądź usunięciem. Zastosowano odpowiednie środki zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności przed szkodliwym oprogramowaniem. Personel oraz współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania wszelkich danych osobowych, o których powzięli wiadomość w związku z obsługą Użytkowników/Klientów sklepu internetowego, w tajemnicy. Ponadto Administrator na bieżąco aktualizuje zabezpieczenia systemu informatycznego stosownie do postępu technicznego.

 

  1. Zadania Administratora

 

Administrator danych osobowych przetwarza je tylko w celach, na które Użytkownik/Klient sam wyraził zgodę. Bez wyraźnej zgody Użytkownika/Klienta Administrator nie może udostępniać danych osobowych osobom trzecim ani też innym administratorom. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Użytkownika/Klienta w sytuacji, kiedy zażąda przekazania niniejszych danych od Administratora policja, prokuratura, sąd lub inne organy, które zobowiązane są w takiej sytuacji do wskazania podstawy prawnej uzasadnionego żądania. Prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika/Klienta przez Administratora powstaje również w sytuacji, kiedy Użytkownik/Klient naruszy zapisy obowiązującego Regulaminu sklepu internetowego. Administrator nie ma obowiązku ustosunkowywania się do żądań w zakresie polityki administrowania danymi osobowymi Użytkowników/Klientów sklepu internetowego kierowanych na inne adresy mailowe niż ten podany w punkcie 4 niniejszego dokumentu. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji oraz zmiany powyższych postanowień niniejszej polityki, bez obowiązku wcześniejszego informowania o tym Użytkowników/Klientów sklepu internetowego. W związku z tym faktem Użytkownik/Klient korzystający z usług sklepu internetowego obowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z aktualnymi zapisami polityki prywatności.

 

  1. Postanowienia końcowe

 

a). Zasady Polityki prywatności podlegają prawu polskiemu.

b). Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2018.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl